You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů a zavazujeme se chránit informace, které nám svěřili naši zákazníci, zaměstnanci, partneři a dodavatelé.
Shromažďujeme a používáme osobní údaje zejména k plnění obchodních funkcí a k poskytování kvalitních produktů a služeb péče našim zákazníkům. V souladu s našimi hodnotami a principy zacházíme s veškerými získanými osobními údaji zejména v souladu se zásadou transparentnosti, včetně práva na informace o zpracování osobních údajů, zásadou účelového omezení zpracování, minimalizace získávaných osobních údajů, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti a zachování soukromí.
Tyto zásady platí pro všechny osobní údaje v jakémkoli formátu nebo médiu vztahující se ke všem zaměstnancům, zákazníkům a ostatním, kteří s námi obchodují.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme:

Za osobní údaje považujeme jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. V závislosti na Vašich vztazích s naší společností shromažďujeme a zpracováváme různé typy osobních údajů od zaměstnanců, dodavatelů,  zákazníků a potenciálních zákazníků.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

 • Zákazníci, potencionální zákazníci a dodavatelé:
  jméno, příjmení, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb.
 • Návštěvníci kamenného obchodu:
  jméno a kontaktní informace a videozáznamy z bezpečnostních kamer v našich budovách.
 • Uživatelé webových stránek a sociálních médií:
  kromě informací, které návštěvníci poskytují dobrovolně, automaticky shromažďujeme název domény, adresu IP, typ a verzi prohlížeče, operační systém a platformu, průměrný čas strávený na našich webových stránkách, prohlížené stránky, informace hledaných časů přístupu a dalších relevantních statistik.
  Naše webové stránky také používají soubory cookies a Google analytics.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka - fyzické osoby musíme při nákupu, pro uskutečnění obchodního případu, požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení (nutné pro dopravce - umožňuje informaci SMS o dodávce zboží a případný kontakt při problému s dodávkou), e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.
Pokud nakupujete jako firma (právnická osoba) potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme (v návaznosti na soulad s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známé též pod názvem GDPR [dále jen Nařízení]), chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Informace o GDPR a dokumenty:

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Prodávající“) tímto informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Kupující“) o tom, že:

 1. Osobní údaje Kupujícího, které budou Prodávajícímu odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Kupujícího z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Zákazníka je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Zákazníka a současně také plnění zákonných povinností Prodávajícího dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Zákazníka Prodávajícímu je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 3. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovány po dobu, po kterou je Prodávající povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 4. Při zpracování osobních údajů Zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 5. Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
  Osobní údaje Zákazníka mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty, v nezbytně nutném rozsahu, poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Zákazníkem, a dále osobám, které Prodávajícímu poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje Zákazníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 6. Zákazník má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Zápis do registru Úřadu pro ochranu osobních údajů

Provozovatel tohoto obchodu: Pavel Kopeček, IČ: 867 72 457 je zapsán do registru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Registrační číslo: 00046475 / 001

Aktualizace a platnost: 22. 5. 2018


Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Štítky